เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ทางบริษัท สิงห์พัฒนาเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องเบียร์สด เพื่อให้ทีมช่างเบียร์สดได้เรียนรู้การใช้งานและการติดตั้งเครื่องเบียร์สดอย่างถูกวิธี และเรียนรู้การใช้งานเครื่องเบียร์สดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างถูกต้อง  ภายในการอบรมได้มีการบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิเช่น เครื่องเบียร์สด Under counter ,เครื่องเบียร์สด Couter top ,เครื่องเบียร์สด Couter mobile ,เครื่องเบียร์สด Extra cold ,เครื่องเบียร์สด Auto Sanitizer และเครื่องเบียร์สด Reverse tab เป็นต้น และยังมีการติดตั้งเครื่องเบียร์สด ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดเครื่องเบียร์สด ด้วยเทคนิคพิเศษเกี่ยวกับเครื่องเบียร์สด โดยมี Workshop การทดสอบการติดตั้งการใช้เครื่องเบียร์สดอีกด้ว